Առաջարկվող ծառայությունները
  Ընկերությունն ունենալով համապատասխան պետական լիցենզիաներ և օրենսդրական իրավասություններ, իրականացնում է հետազննական, նախագծա-նախահաշվային աշխատանքներ հետևյալ ոլորտներում`

  Ոռոգման և մելիորատիվ համակարգերի համալիրներ
  Ջրամբարներ և այլ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ
  Ափապաշտպան և հեղեղակարգավորիչ կառուցվածքներ
  Պոմպակայաններ
  Հիդրոտուրբինային պոմպակայաններ
  Փոքր ՀԷԿ-եր
  Բնակելի և արտադրական շենքեր` իրենց հաղորդակցուղիներով
  Ջրամատակարարման համակարգեր, ՕԿՋ-ներ, մաքրման կայաններ
  Խորքային և արտեզյան հորեր
  Հիդրոշինարարական նախագծերի փորձաքննական աշխատանքներ
  Շինարարության տեխնիկական վերահսկողություն

Ընկերությունը մելիորատիվ և ջրատնտեսական օբյեկտների նախագծերի, ծրագրերի և ուրվագծերի հիմնավորման նպատակով կատարում է համալիր երկրաբանական, հիդրոերկրաբանական, երկրաֆիզիկական, տոպոգրաֆիական, սոցիոլոգիական, բնապահպանական հետազննություններ: Նախագծա-հետազննական աշխատանքներն իրականացնելու համար ընկերությունն ունի որակյալ, փորձառու կադրերով համալրված (որոնցից շատերն ունեն արտասահմանյան ֆիրմաներում աշխատելու փորձ) 9 արտադրական բաժիններ և անհրաժեշտ տրանսպորտով, հորատող հաստոցներով, քիմիական և գեոտեխնիկական լաբորատորիաներով, համակարգչային հզոր տեխնիկայով հագեցված օժանդակ ծառայություններ: Թողարկվող նախագծերը կազմվում են միջազգային նորմերին ու ստանդարտների պահանջներին համապատասխան` օգտագործելով համաշխարհային առաջավոր փորձը, նորագույն տեխնոլոգիաները և համակարգչային ծրագրերը: Նախագծերը իրականացվում են հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն լեզուներով: Ընկերության տասնամյակների փորձը, տեխնիկական հագեցվածությունը, աշխատակիցների բարձր որակավորումը հանդիսանում են թողարկվող նախագծերի և ինժեներական լուծումների հուսալիության երաշխիքը: